Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI ETOH

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://etoh.edu.pl
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 3. Sprzedawca – ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie (01-254), ul Mszczonowska 6, z posiadający NIP: 5271045922, REGON: 012566258; adres elektronicznej skrzynki e-mail: sklep@etoh.edu.pl
 4. Sklep – sklep internetowy sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym http://etoh.edu.pl
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie.
 6. Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 7. Regulamin Szkoleń – wydzielony regulamin dotyczący zakupu i korzystania ze szkoleń dostępnych w ofercie Sklepu – zarówno online, jak i stacjonarnych.

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  a. posiadać połączenie z siecią internet zapewniające transmisję danych,
  b. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  c. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  a. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  b. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż książek, broszur, miesięczników i prenumeraty.
 2. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu sklep@etoh.edu.pl lub wpisując swój adres mailowy w polu „Newsletter” i klikając przycisk „Wypisz się z Newslettera”.
 3. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.

§ 4. Warunki dokonywania zakupów

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu nie jest niezbędne utworzenie przez Klienta konta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 3. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:
  o imię i nazwisko,
  o adres e-mail,
  o dane adresowe do wysyłki,
  o numer telefonu,
  o dane do faktury VAT (fakultatywnie, wyłącznie w przypadku żądania otrzymania faktury VAT).
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:

a) prawidłowa realizacja zawartej umowy,
b) telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej www.etoh.edu.pl;

 1. Wszystkie ceny uwidocznione w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, co jednocześnie stanowi przyjęcie przez Sklep tego zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest w formie mailowej w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza przez Klienta budzi wątpliwości, Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia do realizacji do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
 4. Termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest przez Sklep realizowane, według wyboru dokonanego przez Klienta, w formie transportu własnego lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Klient ma również możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie sklepu (Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa).
 5. Klienta i Sklep wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Koszty przesyłki zakupionego towaru na adres wskazany przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu obciążają Klienta, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość tych kosztów jest Klientowi przedstawiana w trakcie składania zamówienia i jest uzależniona od wagi zamówionych publikacji i wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  Koszt spakowania i wysyłki paczki (ceny brutto):
  do 1 kg – 16 zł;
  ponad 1 kg do 2 kg – 17 zł;
  ponad 2 kg do 5 kg – 20 zł;
  ponad 5 kg do 10 kg – 26 zł;
  ponad 10 kg do 20 kg – 28 zł;
  ponad 20 kg do 30 kg – 36 zł;
 7. W składanym zamówieniu Klient powinien dokonać wyboru formy płatności. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:
  a. Płatność w systemie PayU: PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278
  b. Przelew bankowy
  c. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską
  d. Płatność przy odbiorze osobistym
 8. Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Klienta. W przypadku przedpłaty (§ 4 ust. 11 lit. a niniejszego regulaminu) Klient powinien dokonać płatności w dniu składania zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Sklep skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. W przypadku płatności przy odbiorze (§ 4 ust. 11 lit. c, d niniejszego regulaminu) Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili otrzymania towaru. Dla Klienta będącego osobą prawną termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
 9. Do zakupionego towaru dołączana jest faktura VAT.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  a. otrzymane publikacje nie są zgodne ze złożonym zamówieniem (zła ilość, zły tytuł)
  b. otrzymane publikacje są uszkodzone lub posiadają błędy drukarskie ( np. brak stron )
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:
  • drogą mailową na adres sklep@etoh.edu.pl,
  • drogą pocztową na adres: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa.
 4. Klient w reklamacji powinien wskazać:
  a. swoje imię i nazwisko
  b. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.)
  c. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę
  d. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§ 6. Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.


§ 7. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.


§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie 01-254 ul. Mszczonowska 6; e-mail: etoh@etoh.edu.pl, tel. 22/836 80 80. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: etoh@etoh.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych Marcina Soszyńskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@etoh.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
 4. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe i transportowe.
 5. Dane będą również przetwarzane przez nasz bank lub operatora płatności, którzy są osobnymi Administratorami danych osobowych.
 6. Dane Państwa będą przetwarzane przez:
  • 6.1 Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
  • 6.2 Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  • Okres świadczenia usługi Konta użytkownika, newsletteru w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta lub zapisywania się do newsletteru.
 7. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
 9. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia
  jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
 11. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z
  prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 9. Regulamin Szkoleń

 1. Regulamin Szkoleń dotyczy wszystkich szkoleń, kursów i warsztatów prowadzonych na żywo w formie online i stacjonarnej, dostępnych w sklepie https://sklep.etoh.edu.pl/ w dziale Szkolenia i na wszystkich jego podstronach.
 2. Podstawą uprawniającą do uczestnictwa w Szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie formularza na podstronie Szkolenia w Sklepie https://sklep.etoh.edu.pl i zakup tego Szkolenia wraz z dokonaniem płatności. Zakup Szkolenia jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu Szkoleń i jego zasad.
 3. Po dokonaniu płatności, a przed rozpoczęciem Szkolenia, Sprzedawca kontaktuje się z Uczestnikiem poprzez podany przez Uczestnika email w celu przekazania potrzebnych do udziału w Szkoleniu informacji, m.in. przesłania linku do udziału w Szkoleniu online czy szczegółowych informacji odnośnie Szkolenia stacjonarnego – wyżywienia, noclegu itp.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalania ograniczeń w ilości Uczestników biorących udział w danym szkoleniu.
 5. Szkolenia online odbywają się przez wskazaną przez Sprzedawcę platformę internetową. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer, tablet lub smartfon z szybkim Internetem oraz sprzętem typu głośnik/słuchawki i mikrofon, do obustronnej komunikacji audio-wideo.
 6. Cena Szkolenia nie obejmuje kosztów parkingu, dojazdu uczestników, wyżywienia i noclegów, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia lub jego odwołania w przypadku braku wymaganej liczby Uczestników lub wystąpienia innych ważnych okoliczności (np. choroba lub inna niedyspozycja trenera). O ewentualnej zmianie Uczestnik będzie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną. Nowy termin Szkolenia może, ale nie musi być konsultowany z Uczestnikami.
 8. W przypadku odwołania Szkolenia przez Sprzedawcę, Uczestnik otrzyma zwrot wniesionej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonał płatności.
 9. W przypadku Szkoleń online w razie rezygnacji z udziału w Szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcę na email: profilaktyka@etoh.edu.pl w terminie dłuższym niż 7 dni przed dniem, w którym rozpoczyna się Szkolenie.
 10. W przypadku Szkoleń online w razie rezygnacji zgłoszonej w terminie krótszym niż 7 dni przed Szkoleniem lub braku udziału w Szkoleniu, opłata nie jest zwracana – Uczestnik jest obciążany całością kosztów Szkolenia (chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej i poinformuje o tym Uczestnika w formie listownej lub poprzez email).
 11. W przypadku Szkoleń stacjonarnych w razie rezygnacji z udziału w Szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcę na email: profilaktyka@etoh.edu.pl w terminie dłuższym niż 14  dni przed dniem, w którym rozpoczyna się Szkolenie.
 12. W przypadku Szkoleń stacjonarnych w razie rezygnacji zgłoszonej w terminie krótszym niż 14 dni przed Szkoleniem lub braku udziału w Szkoleniu, opłata nie jest zwracana – Uczestnik jest obciążany całością kosztów Szkolenia (chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej i poinformuje o tym Uczestnika w formie listownej lub poprzez email).
 13. Uczestnicy Szkolenia on-line zobowiązani są do zachowania poufności otrzymywanych informacji. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek nagrywanie Szkolenia, zarówno w formie głosowej jak i video. Trener zastrzega w rozumieniu art. 25 ust. 1. pkt 1 ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ich dalsze rozpowszechnianie i wykorzystywanie jest zabronione niezależnie od celu, w jakim rozpowszechnianie miałoby nastąpić lub użytego środka przekazu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://sklep.etoh.edu.pl/regulamin/ informację wyświetlaną przy logowaniu do Konta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, lub poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2022 roku.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Wyłączając szkolenia, kursy i warsztaty (zarówno online, jak i stacjonarne – dotyczy ich Regulamin Szkoleń) mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Dane Sprzedawcy:
Fundacja ETOH
01-254 Warszawa
Ul. Mszczonowska 6
e-mail: sklep@etoh.edu.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.